Associado - Member - Mitglied

Lamprecht Transport AG

Peter Merian-Strasse 48
CH-4002 Basel
Tel 41 (61) 284 7474
Fax 41 (61) 284 7347
mailbox@lamprecht.ch

www.lamprecht.ch


Transportes internacionais
International transport & freight, logistics, customs clearance; warehousing
Internationaler Transport und Verfrachtung, Logistik, Zollabfertigung, Lagerung


logotipo Lamprecht Transport AG